Jóga pro firmy

Jóga pro firmy

Jóga jako most mezi zájmy a potřebami jednotlivce a podnikovými zájmy a cíli

Východiskem jógy je princip příčiny a následků. Všechno, co člověk dělá a myslí, přináší důsledky – pro jeho tělo i mysl, i pro jeho okolí.

Cílem jógy je vedle celostního působení na zdraví také osobní růst. Ten je chápán především jako proces uvědomění, kdy dotyčný nejprve zostří vnímání svého těla a začne mít pojem o sílách a schopnostech, které má k dispozici. Poté je schopen se ve všech životních situacích rozhodovat s odpovědností sama za sebe a také tak jednat.

Pokud není jednání člověka v souladu s ním samým nebo jeho vztahy, dochází k vykolejení. Na psychosomatické úrovni se tento stav může projevit zhoršením zdravotního stavu, na vztahové úrovni konflikty a obtíže v kontaktu s ostatními. Oba dopady stojí v cestě naplnění osobních a profesních přání a cílů. Při překonávání odporu ztrácí cenné síly nebo se může dokonce dostat do krize.

Aplikujeme-li tento celostní přístup na organizace, může úspěchu dosáhnout pouze ta organizace, ve které se zaměstnanci s pracovním prostředím a vytýčenými cíly identifikují. Jen tehdy použijí své tělesné a duševní zdroje ku prospěchu firmy. Pokud chápeme zaměstnance jako mikrokosmos, který se odráží v makrokosmu podniku, znamená jóga pro podnik to samé jako pro člověka: je to cesta návratu do původní rovnováhy, kdy se objevená síla uplatní v souladu s cíly a hodnotami podniku.

Zpět